Hakerler Apple-den 50 mln dollarlyk gurluş çyzgysyny ogurladylar

Hakerler Apple-den 50 mln dollarlyk gurluş çyzgysyny ogurladylar

REvil haker topary Apple-den 50 mln dollarlyk gizlin gurluş çyzgysyny ogurlady diýip, Bloomberg agentligi habar berýär. Muny iz.ru ýetirýär. Hüjüm edijiler Apple, Dell, Hewlett-Packard, Blackberry we beýleki birnäçe iri tehnologiýa kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýän Taýwandan komponent öndüriji Quanta Computer-iň toruny döwdüler. Apple bilen hyzmatdaşlygy barada aýdylanda, Quanta Computer, esasan, MacBook-y ýygnaýar.

Hakerler täze MacBook-yň shemalaryny eýýäm neşir etdiler. 15 suratda gajetiň içki gurluşy jikme-jik şekillendirilýär. Hakerler Quanta Computer kompaniýasyna edilen “hüjümde” birnäçe gizlin maglumatlaryň hem ogurlanandygyny habar berdiler. Ogurlyk baradaky maglumat Apple Spring Loaded çäresiniň başlamazyndan öň peýda bolupdy. Emma Quanta hem, Apple hem hakerleriň talaplaryna jogap bermedi. Indi kiber ogrulary ogurlanan maglumatlar üçin Apple kompaniýasyndan töleg talap edýärler. Olar beýleki maglumatlary hem ýaýratjakdyklary bilen gorkuzýarlar.
Uly kompaniýalara we torlara edilen soňky hüjümler ýaly, Microsoft Exchange Server-däki gowşaklyk Quanta Computer serwerleriniň döwülmegine kömek etdi. Bir aý mundan öň şeýle shema boýunça REvil topary Acer kompaniýasynyň maglumatlaryna elýeterlilik alypdy.
Häzir REvil Apple we arasynda HP, Dell, Microsoft, Toshiba, LG, Lenovo we beýleki köp sanly brendler bolan Quanta müşderileri bilen töleg almak barada gepleşik geçirýär.