Guterriş: 2021-nji ýyl howanyň üýtgemegine garşy göreşde öwrülişikli ýyl bolar

Guterriş: 2021-nji ýyl howanyň üýtgemegine garşy göreşde öwrülişikli ýyl bolar

Şu ýyl howanyň soň yzyna dolap bolmajak üýtgemeginiň öňüni almak boýunça çäreleri görmek üçin möhüm ýyl bolar. Bu barada BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş Bütindünýä meteorologiýa guramasynyň “Global klimat” hasabatynyň tanyşdyrylyşynda aýtdy diýip, report.az habar berýär.

Guterriş hasabatyň maglumatlaryny biynjalyk ediji diýip atlandyrdy. “Bu ýyl hereket ýyly, “näme bolsa-da, etmegiň” ýyly bolmaly. Bu, hakykatdanam, adamzat taryhy üçin öwrülişikli ýyl” – diýip, BMG-niň ýolbaşçysy belledi.

“Biz kert gaýanyň gyrasynda durýarys. Soňky alty ýyl gözegçiligiň tutuş taryhynda iň yssy ýyl boldy” – diýip, Baş sekretar duýdurdy.

Şunuň bilen baglylykda, Guterriş “Uly ýediligiň” ýurtlaryny iýun aýynda geçiriljek sammitde howanyň üýtgemeginiň öňüni almak boýunça çäreleri maliýeleşdirmek üçin 100 mlrd dollaryň bölünip beriljekdigi barada yglan etmäge çagyrdy.
ABŞ 22-23-nji aprelde howanyň üýtgemegine garşy göreşmek meseleleri boýunça halkara sammitini geçirmegi meýilleşdirýär, oňa 40 dünýä lideri çagyryldy. Bu çäre daşky gurşawa zyýanly zyňyndylary azaltmak boýunça tagallalary jemlemek mowzugyna bagyşlanar. Şu güne çenli 100-den gowrak ýurt 2050-nji ýyla, Hytaý bolsa 2060-njy ýyla çenli uglerod zyňyndylarynyň nol balansyny gazanmakçydygyny mälim etdi.

“Biz bu sammiti heniz muny etmedik ýurtlar üçin uglerod zyňyndylarynyň nol balansyny gazanmak bilen bagly meýilnamalaryny aýtmak üçin mümkinçilik hökmünde görýäris” – diýip, Guterriş belledi.