Alymlar semizlige garşy örän täsirli derman serişdesini tapdylar

Alymlar semizlige garşy örän täsirli derman serişdesini tapdylar

Londonyň Korollyk kollejiniň alymlary semizlige garşy ýokary täsirli täze derman tapdylar. Semaglutid diýlip atlandyrylýan bu derman 2-nji görnüşli süýji keselini bejermekde ulanylýar diýip, rosbalt.ru habar berýär.

Geçirilen synagyň netijesine görä, bu serişde horlanmak üçin niýetlenen beýleki dermanlardan iki esse netijeli bolup çykdy. “Science” teleýaýlymynyň habar berşi ýaly, alymlar synaglaryň netijelerini “New England Medicine” žurnalynda çap etdiler. Synag 16 ýurtdan bolan 2 müň sany semizlikden ejir çekýän meýletinçide geçirildi. Meýletinçileriň käbiri semaglutid sanjymyny, käbirleri bolsa plasebo aldy. Şol bir wagtyň özünde, iki topar hem horlanmaga gönükdirilen kurslary geçdiler.
Synaglaryň ahyrynda, plasebo toparyna gatnaşyjylaryň kliniki taýdan ujypsyz mukdarda agramyny ýitirendigi belli boldy. Emma sanjym alanlarda welin horlanmagyň täsiri has gowy bildirdi. 68 hepde dowam eden bejergiden soň, synaga gatnaşyjylar, ortaça, 14,9% agramyny, toparyň üçden birinden gowragy bolsa 20% agramyny ýitirdi.
Şeýle-de bolsa, bejerginiň käbir ýakymsyz täsirleri hem bar. Semaglutid beýnä edýän täsiri sebäpli işdäni kesýär.
Mundan daşary, horlanmakdan başga-da, gatnaşyjylarda dürli kardiometabolik howp faktorlarynyň azalandygy anyklanyldy.