"Wiruslar, takmynan, iki ýyllap ýaýraýar, diýmek biz ýoluň ýaňy bir ortasynda" - BSGG

"Wiruslar, takmynan, iki ýyllap ýaýraýar, diýmek biz ýoluň ýaňy bir ortasynda" - BSGG

BSGG-niň Ýewropa sebiti boýunça edarasynyň başlygy Hans Klýugeniň bellemegine görä, täze koronawirus ýokançlygyndan gutarnykly üstün çykmak üçin entek köp ýol geçmeli, sebäbi dünýä häzirki wagtda bu ýoluň bary-ýogy ýarysyna ýetdi. Bu hakda cursorinfo.co.il habar berýär.

Hans Klýuge şeýle wiruslaryň ýaýramagy üçin iki ýyl töweregi wagtyň gerekdigini belleýär. Diýmek, şu wagt dünýä ýarym ýolda diýmäge esas bar.
Şeýle hem, ol BSGG-de häzirki wagtda pandemiýa bilen baglanyşykly islendik çaklamany öňe sürmekde gaty seresaplylyk bilen çemeleşilýändigini, sebäbi bular ýaly ýagdaýda geljekde nämeleriň bolup-bolmajagyny öňünden aýtmagyň juda kyndygyny nygtady.
Klýugeniň pikiriçe, wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak, onuň ýaýraýşyna gözegçilik etmek we lokdaun düzgünini girizmek bilen bagly giňişleýin çäreleri işjeň ulanmak täze ýokanç keseliň ýokuşma hadysalarynyň sanynyň azalmagyna getirýär. Emma sähelçe arkaýynlyga ýol bermegiň hem ýagdaýyň has-da ýaramazlaşmagyna getirip biljekdigini hünärmen belleýär.