Ýewropada ilkinji emeli ýüregiň satuwyna rugsat berildi

Ýewropada ilkinji emeli ýüregiň satuwyna rugsat berildi

Ýewropada döretmek üçin 27 ýyl sarp edilen ilkinji emeli ýüregiň satuwyna rugsat berildi. Bu barada cursorinfo.co.il habar berýär.

Aýdylmagyna görä, emeli ýüregi döretmegi 1993-nji ýylda oýlap tapyjy we hirurg Alen Karpentýe fransuz senagatçysy Žan-Lýuk Lagardere teklip edipdir. Ilki bilen munuň üçin Karpentýä degişli “Matra” raketa kompaniýasynyň birnäçe inženerleri we barlaghanalary bölünip berildi, soňra bolsa taslama has-da giňeldi.
Häzirki wagtda emeli ýürek "Carmat" diýlip atlandyrylýar. Taslamanyň awtorlarynyň özleri, adatdan daşary çylşyrymlylygyny göz öňünde tutup, organy döretmek üçin zerur wagty rekord dereje hasaplaýarlar. Kompaniýa indi iki çalşykda önümçiligi ýola goýmaga we ýakyn wagtda onuň satuwlaryna başlamaga umyt bildirýär.
Emeli beden agzasynyň işleýşini barlamak barada aýdylanda bolsa, häzirki wagtda şeýle ýüregiň adama göçürilmegine razy boljak hirurglar we hassalar boýunça gözleg alnyp barylýar diýip, çeşme habar berýär.