Hançžou-2022-niň nyşanlarynyň animasiýa wideosy tanyşdyryldy

Hançžou-2022-niň nyşanlarynyň animasiýa wideosy tanyşdyryldy

2022-nji ýylda Hytaýyň Hançžou şäherinde geçiriljek Aziýa oýunlarynyň nyşanlarynyň (talismanlarynyň) animasiýa wideosyny taýýarlamak boýunça bäsleşigiň ýeňijisi yglan edildi.

Bäsleşigiň netijesinde, Aziýa oýunlary 2022-niň guramaçylyk komiteti tarapyndan "Kiçijik kub" (“The Little Cube”) atly iş saýlandy. Akylly üçlük hökmünde tanalýan Kongkong, Lýanlýan we Çençen atly üç sport roboty aprel aýynda Hançžou 2022-niň maskoty hökmünde tanyşdyryldy.
Bäsleşik gatnaşmak üçin açykdy we maskotlaryň tapawutly aýratynlyklaryny we janlylygyny görkezmäge ukyply animasiýalary tapmaga gönükdirilipdi.
“Kiçijik kub”-da üç maskotyň hemmesi Hançžou şäheriniň golaýynda Aziýa oýunlaryna girýän käbir sport görnüşleri bilen meşgullanýarlar. Olara ak kub şekilli personažlaryň goşuny gelip goşulýar.
Hytaýyň Sinhua habar gullugynyň aýtmagyna görä, ýaryşyň nyşanlary mälim edilen wagtyndan bäri gowy garşylandy. Umuman alanyňda, Guramaçylyk komitetine maskotlaryň eskizleri üçin 4633 ýüz tutma gelip gowuşdy.
2022-nji ýyldaky Aziýa oýunlary 10-25-nji sentýabr aralygynda geçiriler. Onuň maksatnamasy 40 sport görnüşini öz içine alýar we oňa 10 müňden gowrak türgeniň gatnaşmagyna garaşylýar.