Maşklar rak keseline garşy göreşmekde örän peýdaly

Maşklar rak keseline garşy   göreşmekde örän peýdaly

Şwesiýada Karolinsk institutynyň alymlary maşklaryň ösen rak keseline garşy göreşde peýdalydygyny subut etdiler. Fiziki işjeňligiň sitotoksiki immun öýjükleriniň çiş öýjüklerine hüjüm etmek ukybyny ýokarlandyrýandygy ýüze çykaryldy. Bu barada “eLife” žurnalynda neşir edilen makalada aýdylýar diýip, lenta.ru belläp geçýär.

Tejribäniň dowamynda barlagy geçirijiler çişi bolan iki topar syçany ulandylar. Bir toparda gemrijiler yzygiderli tigirde ylgadylar, beýleki toparda haýwanlar hereket etmediler. Şeýlelikde, birinji topardaky syçanlarda rak keseliniň ösüşi haýallady we diri galmak mümkinçiligi ýokarlandy.
Alymlar maşk sitotoksiki immun öýjükleriniň çiş öýjüklerine hüjüm etmek ukybyny ýokarlandyrýar diýen netijä geldiler. Maşk wagtynda myşsalarda metabolitler öndürilýär. Käbir maddalar T öýjükleriniň metabolizmini üýtgedýär we onuň işjeňligini ýokarlandyrýar.
Mundan başga-da, hünärmenler sekiz sany sagdyn adamyň ýarym sagat tigir sürenlerinden soňra gan nusgalaryny aldylar we şol metabolitleriň öndürilmek hadysasynyň adamlara-da mahsusdygyny anykladylar.