Türkmenistanda türkmen alabaýynyň baýramy belleniler

Türkmenistanda türkmen alabaýynyň baýramy belleniler

31-nji awgustda edara binasy Aşgabatda ýerleşen Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň esaslandyryjy mejlisi geçirildi.

«Arçabil» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda geçirilen foruma wekilleriň 200-e golaýy — ýurdumyzyň käbir ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de esasy hünärmenleri, şeýle-de wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Ermenistandan, Belgiýadan, Belarusdan, Gruziýadan, Eýrandan, Hytaýdan, Russiýadan, Türkiýeden, Özbegistandan Ukrainadan, Fransiýadan we beýleki ýurtlardan kinologiýa federasiýalarynyň, assosiasiýalarynyň, klublarynyň, ylmy-barlag merkezleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Mejlise gatnaşyjylar edara binasy Aşgabat şäherinde ýerleşen Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasyny döretmek hakyndaky Karary biragyzdan kabul etdiler. Mesele ara alnyp maslahatlaşylandan soň, assosiasiýanyň Tertipnamasynyň hödürlenen taslamasy tassyklanyldy.
Soňra ýygnananlar Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasyna daşary ýurtly agzalary kabul etmek üçin ses berdiler. Döredilen assosiasiýa 11 ýurtdan, şol sanda Gruziýadan, Russiýa Federasiýasyndan, Fransiýadan, Ermenistandan, Hytaýdan, Eýrandan, Türkiýeden, Belarusdan, Özbegistandan, Ukrainadan we beýleki döwletlerden 25 adam agza boldular.
Mejlise edara binasy Belgiýa Patyşalygynda ýerleşýän Halkara kinologiýa federasiýasynyň wekili hem gatnaşdy.
Ýerine ýetiriji komitetiň, gözegçilik-derňew toparynyň we ýolbaşçy düzüminiň agzalary, Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlary hem-de Aşgabat şäheri boýunça bölümleriniň başlyklary saýlanyldy.
Assosiasiýanyň başlygy wezipesine Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministri — dürli ýokary jogapkärli wezipelerde işläp, baý tejribe toplan, esasan hem, türkmen itşynaslygyny ösdürmäge uly goşant goşan Serdar Berdimuhamedow teklip edildi. Serdar Berdimuhamedow ses bermegiň jemleri boýunça bu wezipä biragyzdan saýlanyldy.
Assosiasiýanyň başlygynyň orunbasarlygyna hususy itşynas Annageldi Ýazmyradow saýlanyldy.
Foruma gatnaşyjylar her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde Türkmen alabaýynyň baýramyny bellemek hem-de şol gün Aşgabatda Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasynyň mejlisini geçirmek baradaky teklibi goldadylar.
Forumyň çäklerinde Gurbanguly Berdimuhamedowyň arap dilinde neşir edilen «Türkmen alabaýy» diýen kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.