Raiffeisen Bank Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň mümkinçilikleri barada

Raiffeisen Bank Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegiň mümkinçilikleri barada

Türkmenistan barlag we seljerme işi nukdaýnazaryndan “Raiffeisen Bank International” (RBI) bankynyň üns merkezinde galar diýip, Trend agentligine RBI-de habar berdiler.

“Türkmenistan RBI-niň eýýäm birnäçe wagt bäri göz astyna alýan bazary bolup durýar” – diýip, RBI-de aýtdylar.

RBI-de koronawirus pandemiýasynyň täze bazarlarda hyzmatdaşlygyň depginini peseltmegi talap edýändigini, şonuň üçin häzirki wagtda olaryň Türkmenistanda hiç hili täze taslamalarynyň ýokdugyny bellediler.
Şunuň bilen birlikde RBI-de, umuman, Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk üçin örän gyzykly ugur bolmagynda galýandygyny hem aýtdylar.

“RBI we Türkmenistanyň ýerli maliýe institutlary Türkmenistanda howplary gözegçilikde saklamak çäreleri, şeýle-de türkmen maliýe bazarynyň gurluşy dowamly kämilleşdirilen ýagdaýynda bilelikdäki taslamalary amal edip bilýärler” – diýip, bankda bellediler.

Belläp geçsek, öň, Awstriýanyň öňdebaryjy korporatiw we maýa goýum banky bolan Raiffeisen Bank International bilen Türkmenistanyň “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň arasynda iş bilen baglanyşykly aragatnaşyklary ýola goýmak barada gepleşikler alnyp baryldy.