Türkmenistan Akina — Andhoý demir ýol şahasynyň gurluşygyny dowam edýär

Türkmenistan Akina — Andhoý demir ýol şahasynyň gurluşygyny dowam edýär

Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow Owganystanyň çäginde Akina — Andhoý demir ýol şahasynyň gurluşygynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Ýatladyp geçsek, «Türkmendemirýollary» agentliginiň hem-de Owganystanyň «Venco Imtiaz Construction Company, LLC» kompaniýasynyň arasynda ýer işleriniň kesgitlenen möçberini ýerine ýetirmek hem-de Owganystan Yslam Respublikasynda Akina — Andhoý demir ýol şahasynyň gurluşygyny serişdeler bilen üpjün etmek hakynda kömekçi potrat şertnamasy baglaşyldy.
Akina — Andhoý demir ýol şahasy goňşy ýurduň ykdysadyýetini ösdürmek, onuň kiçi we orta telekeçiligini işjeňleşdirmek, owgan önümlerini dünýä bazaryna çykarmak üçin täze mümkinçilikleri açar.
Aýratyn belläp geçmeli zatlaryň biri hem, owgan topragynda demir ýoluň gurluşygy türkmen tarapynyň serişdeleriniň hasabyna alnyp barylýar hem-de türkmen işçileri hem-de gurluşyk serişdeleri ulanylýar.