Hytaý Hubeý welaýatyndan karantini aýyrýar

Hytaý Hubeý welaýatyndan karantini aýyrýar

24-nji martda Hytaý hökümeti Hubeý welaýatynda iki aýdan gowrak dowam eden karantiniň aýrylýandygy barada resmi bildirişini neşir etdi. ixbt.com portalynyň habar bermegine görä, Hubeý welaýatyna giriş-çykyşa, şeýle-de göçüşe berkidilen çäklendirme aýrylar.
Sebitiň saglygy goraýyş işleri boýunça Döwlet komitetiniň bildirişinde welaýatyň administratiw merkezi bolan Uhan şäherinde çäklendirmäniň 8-nji aprelde aýryljakdygy barada informasiýa hem berilýär. Şol günde Uhan şäherinde tranzit ýollary boýunça gatnawa edilen çäklendirme aýrylar we ulag aragatnaşyklary dikeldiler.
Uhan şäherinde we Hubeý welaýatynda karantin 23-nji ýanwardan bäri hereket edýärdi. Koronawirus ýaýrawynyň ýüze çykan ýeri hasaplanýan Uhan şäheri dowam edýän aýyň ahyryna çenli infeksiýadan doly derejede arassalanmagy ahmal.
Hökümet karantiniň bes edilýändigine garamazdan, täzeden ýüze çykyp biljek ýaýrawyň öňüni almaklyga gönükdirilen hereketlere berk gözegçilik ediljekdigini hem belleýär.
Birnäçe gün mundan öň Haýnan günorta hytaý welaýatynyň söwda edarasy daşary ýurt maýaly iri daşary söwda kompaniýalarynyň dowam edýän aýyň ortalarynda gaýtadan işe girişendiklerini tassyklady.