8-nji aprelde Ýerden doly Gün tutulma hadysasy görner

  • 06.04.2024 10:47
  • 24416
8-nji aprelde Ýerden doly Gün tutulma hadysasy görner

2024-nji ýylyň 8-nji aprelinde Demirgazyk Amerikanyň hem-de Ýuwaş we Atlantik ummanlarynyň käbir adalarynyň ýaşaýjylary Günüň dolulygyna tutulmasyny synlap bilerler. Moskwa Planetariýasyna salgylanýan IXBT.com-nyň habar bermegine görä, ýetip gelýän hadysa “Amerikan tutulmasy” diýilýär, sebäbi onuň dürli tapgyrlary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hemme ýerinden görner.

Gün tutulmasy aşgabat wagty bilen sagat 21:39-da başlar we iň ýokary faza sagat 23:17-e ýeter, doly fazanyň dowamlylygy 4 minut 28 sekunt bolar.
Doly fazada Günüň täjini ýaragsyz göz bilenem görüp bolar, şeýle hem onuň golaýynda ýerleşýän ýyldyzlary we planetalary görmek mümkin bolar.

Gün tutulmasynyň bölekleýin tapgyrlaryny, howanyň ýagdaýyna görä, Demirgazyk we Günorta Amerikada, şeýle hem Ýuwaş we Atlantik ummanlarynyň akwatoriýalarynda synlamak bolar.
Gün bilen Aýyň tutulmasy alty aýdan bir gezek bolup geçýär, olaryň arasyndaky döwür - iki hepde. Aýyň tutulmasy - Aý dolanda, Günüň tutulmasy bolsa täze Aý doganda bolup geçýär. Bu "asman oýunlarynyň" dowamynda Gün, Ýer we Aý bir hatara düzülýärler. Ýer ortada düşende, planetamyzyň ýaşaýjylary Aý tutulmasyny synlamaga mümkinçilik alýarlar, Aý ortada bolanda bolsa - Gün tutulmasyny synlap bilýärler.


şu gün 19:58
21

Gün 20 minut dowam eden güýçli M derejeli alawy çykardy

Günüň üstünde M5.8 derejeli alaw hasaba alyndy. Bu barada Amaly geofizika institutyna (FGBU "IPG") salgylanýan TASS habar berýär. 20 minut dowam eden alaw 21-nji iýunda Aşgabat wagty bilen ir sagat 04:16-da 3719...

16.06.2024 16:19
28212

Aý 18 ýyldan soň ilkinji gezek durar. Bu nähili bolup geçýär?

Ýakynda seýrek astronomiki hadysa bolup geçer – Aý hereketini togtadar (ýa-da Aýyň uzak durmasy bolar). Bu hadysa 18,6 ýyldan bir gezek bolup geçýär diýip, Live Science neşiri habar berýär. Bu hadysa soňky gezek...

10.06.2024 13:57
9862

Ýerdäki ýerasty suwlar 2100-nji ýyla çenli ulanmaga ýaramsyz bolmagy mümkin

Üstümizdäki asyryň ahyryna çenli Ýerdäki ýerasty suwlar ep-esli gyzar we dünýäde suw çökgünliginiň döremegine sebäp bolar. Nature Geoscience žurnalynda çap edilen barlagda alymlar şunuň ýaly ýagdaýy çaklaýarlar...

04.06.2024 11:02
10938

Şu gün Ýeri güýçli magnit tupany gurşap alar

Şu gün, 4-nji iýunda Ýer Günüň görlüp-eşidilmedik işjeňligi sebäpli G3 derejeli güýçli magnit hadysasyny başdan geçirer. Bu barada Russiýanyň Gün astronimiýasy barlaghanasyna salgylanyp, Life.ru ýazýar. Alymlaryň...