chay nahar stoly

Goşmaça

chay yada nahar iymek uchin niyetlenen stol ini 70 sm uzunlygy 1m yone bir govy yeri myhman gelende ulaldyp bolya 1m 60 sm bolya stolyn uzynlygy bashga vagty kicheldip gyra ayryp goyaymaly ashagy tigirchekli islan yerine ayryp bolya bahasy taze puldan 3000 man onushyk bar aljak adam jan etsin

Ýeri: Ашхабад
Bahasy:3000 TMT
Senesi: 08.04.2021
Telefon belgi: +99364491444