22-27-nji iýunda Maryda Medeniýet hepdeligi geçiriler

22-27-nji iýunda Maryda Medeniýet hepdeligi geçiriler

Türkmenistanda Medeniýet hepdeligi şu ýylyň 22 — 27-nji iýunynda Mary welaýatynda geçiriler. Oňa görülýän taýýarlyk barada Hökümetiň 11-nji iýunda geçirilen sanly ulgam arkaly mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa hasabat berdi.

Medeni maksatnamanyň çäklerinde dürli çäreler, şol sanda maslahatlar, sungat ussatlarynyň konserti, çeper filmleriň görkezilişi, ýurdumyzyň kino sungatynyň wekilleri bilen döredijilik duşuşyklary, sebitiň taryhy-medeni ýadygärliklerine gezelençler, usulyýet okuwlary guralar. Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde göçme maslahatlary, sanly ulgam arkaly halkara ylmy-usulyýet duşuşyklaryny guramak göz öňünde tutulýar.

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli baý many-mazmunly, gyzykly çäreleri geçirmek meýilleşdirildi. Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda “Magtymguly” operasynyň görkezilişi bolar. Ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyzda Magtymguly Pyragynyň ýadygärliklerine gül goýmak dabaralaryny geçirmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer döwlet Baştutanynyň garamagyna degişli meýilnamany hödürledi.