«Mebato» 14-nji iýunda utuşly aksiýasynyň jemleýji dabarasyna çagyrýar

«Mebato» 14-nji iýunda utuşly aksiýasynyň jemleýji dabarasyna çagyrýar

«Mebato-nyň» esasy baýragy ýeňil awtoulag bolan utuşly aksiýasy bu gün tamamlanýar. Sowgatly aksiýanyň jemleri 2022-nji 14-nji iýunynda Mary welaýatynyň Baýramaly şäherindäki «Bagtyýar Türkmen» toý mekanynda jemleniler. Çäre 9:00-da başlanar.

Çäräni gurnaýjylar dabara petegi bolan-bolmadyk islendik adamyň gatnaşyp biljekdigini aýdýarlar. Saý-sebäp bilen şol gün çärä baryp bilmejek raýatlarymyz bolsa çäräni «Mebato-nyň» Instagram sahypasyndan janly ýaýlymda yzarlap biler. Munuň üçin şu SALGA basyp bilersiňiz.
«Mebato-nyň» yglan eden aksiýasyna gatnaşmak üçin brendiň paýtagtymyzdaky hem-de bäş welaýatdaky söwda dükanlaryndan 1000 manatlyk söwda edip, 1 sany utuşly petek almalydy.
Petekleriň arasynda boşy ýok, esasy baýrak bolsa — ýeňil awtoulag. Beýleki baýraklaryň hatarynda — smartfonlar, holodilnikler, kir ýuwujy maşynlar, telewizorlar, pylesoslar, gaz plitalary, mikrotolkunly peçler, ütükler we başga-da köpsanly ululy-kiçili sowgatlar bar.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
+993 61 34 03 34; +993 62 35 03 35

Instagram sahypasy