Raşid Meredow Gazagystanda hytaýly kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

Raşid Meredow Gazagystanda hytaýly kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

7-nji iýunda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Merkezi Aziýanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministrleriniň 3-nji duşuşygyna gatnaşmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministri Wan I bilen gepleşikleri geçirildi.

Söhbetdeşligiň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giň meseleler toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary özara gyzyklanma bildirilýän sebit we halkara meselelerine seredip geçdiler. 

Ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gün tertibini ara alyp maslahatlaşmak bilen, gaz, ulag we aragatnaşyk pudaklarynda özara bähbitli hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi. Şeýle hem saglygy goraýyş, bilim we medeniýet ulgamlarynda geljekki hyzmatdaşlyk bu gepleşikleriň möhüm ugry boldy.