Gurbanguly Berdimuhamedow KazanSummit 2022 ykdysady sammitinde çykyş etdi

Gurbanguly Berdimuhamedow KazanSummit 2022 ykdysady sammitinde çykyş etdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Kazana Tatarystanyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň çagyrmagy boýunça Wolžsk Bulgariýasynyň yslamy kabul etmeginiň 1100 ýyllygyna bagyşlanylan baýramçylyk çärelerine we KazanSummit 2022-niň umumy mejlisine gatnaşmak üçin penşenbe güni bardy.

Türkmen parlamentiniň ýokary palatasynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow KazanSummit 2022 XIII Halkara ykdysady sammitde çykyş edip, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy bilen özara gatnaşyklaryna uly üns berdi.

– Tatarystan ykdysady, söwda, maýa goýum, ynsanperwer ulgamlarda döwletara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirilen ençeme taslamalaryň, teklipleriň däp boýunça başyny başlaýjy we öňe ilerledijisi bolup çykyş edýär—diýip, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy aýtdy diýip, Tatarystanyň Prezidentiniň saýty habar berýär.

– Şeýle işlere häzir aýratyn isleg bildirilýär. Ol gadymy asyrlardan bäri rus-yslam ösen dünýäsiniň medeniýetiniň döredilen we baýlaşan, Russiýanyň hem-de musulman ýurtlaryň dünýägaraýşynyň we ruhy ýakynlygynyň kemala gelen binýadyny gorap saklamaga hem-de berkitmäge gönükdirilendir – diýip, Berdimuhamedow nygtady.

Halk Maslahatynyň Başlygy Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasyndaky gatnaşyklaryň soňky wagtda täze derejä çykandygyny belledi. Türkmenistanda Tatarystanyň “KAMAZ”, “Tatneft”, “KER-holding”, Kazan dikuçar zawody ýaly iri kompaniýalary özüni gowy tarapdan tanatdylar.

Aşgabat Tatarystan we bu Respublikanyň hususy kompaniýalary bilen özara bähbitli gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmegi maksat edinýär diýip, Berdimuhamedow aýtdy.