Harby we hukuk goraýjy edaralaryň 7 ýyllyk meýilnamalary düzüler

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň 7 ýyllyk meýilnamalary düzüler

5-nji maýda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň işlerini has-da döwrebap derejede guramak, olary dünýäniň öňdebaryjy tejribeleri esasynda mundan beýläk-de ösdürmek üçin uzak möhletli meýilnamalary kabul etmegiň zerurdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Döwlet howpuzlyk geňeşiniň agzalaryna ýolbaşçylyk edýän edaralaryny ösdürmek boýunça 2022 — 2028-nji ýyllar üçin 7 ýyllyk meýilnamalaryň taslamalarynyň gysga wagtyň içinde işlenip taýýarlanylmagyny üpjün etmek we olary bellenen tertipde tassyklamak üçin hödürlemek tabşyryldy. Bu meýilnamalar kabul edilenden soňra, olarda göz öňünde tutulan wezipeler, işlerdir çäreler berk gözegçilikde saklanyp, üstünlikli durmuşa geçirilmelidir.

Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna ýüzlenip, öz ýolbaşçylyk edýän edaralarynyň ygtyýarlyklaryna laýyklykda, korrupsiýany we parahorlugy ýüze çykarmak, olaryň öňüni almak hem-de netijelerini aradan aýyrmak, şeýle-de bu ugurda günäkär adamlary jogapkärçilige çekmek boýunça alyp barýan işlerini mundan beýläk-de has güýçlendirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. “Biz döwletiň, halkyň, il-günüň emlägine göz dikip, haram ýollar bilen baýamaga synanyşýan jenaýatkärlere hiç haçan göz ýumup bilmeris” diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow aýtdy.