Harby we hukuk goraýjy edaralaryň 4 aýdaky işiniň jemlerine garaldy

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň 4 aýdaky işiniň jemlerine garaldy

5-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de olaryň işiniň ýakyn geljek üçin  ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi.

Mejlisiň gün tertibine laýyklykda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary şu ýylyň geçen 4 aýynda gözegçilik edýän düzümlerinde ýerine ýetirilen işler barada gezekli-gezegine hasabat berdiler. Döwlet Baştutany Ýaragly Güýçlerden, harby gullukdan boşatmak hem-de raýatlary nobatdaky harby gulluga çagyrmak işlerine ünsi çekip, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretaryna, goranmak ministrine bu meseläni berk gözegçilikde saklamagy, onuň guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Şeýle-de içeri işler ministrine ýol hereketiniň düzgünleriniň berjaý edilmegine berk gözegçilik etmek, Gadyr gijesi mynasybetli azatlyga çykarylan raýatlary iş bilen üpjün etmäge ýardam bermek tabşyryldy. Mundan başga-da, döwlet Baştutany öňümizde tomus möwsüminiň bardygyny aýtdy. Bu möwsümde ot-çöpleriň guramagy hem-de howanyň gyzmagy bilen, daşky gurşawda döräp biläýjek ýangyn howpunyň öňüni almak boýunça alnyp baryljak işlere häzirden başlap doly taýýarlyk görmek zerurdyr.