Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň Liderini Türkmenistanyň daşary syýasatynyň 5 strategik ugry bilen tanyşdyrdy

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň Liderini Türkmenistanyň daşary syýasatynyň 5 strategik ugry bilen tanyşdyrdy

2-nji aprelde Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowind bilen geçirilen ýokary derejeli gepleşikleriň dowamynda Prezident Serdar Berdimuhamedow türkmen-hindi hyzmatdaşlygynyň halkara düzümleriň çäklerinde, ilkinji nobatda, BMG-de işjeň ösdürilýändigini, birek-biregiň öňe sürýän başlangyçlaryny goldamakda ýurtlarymyzyň arasynda oňyn tejribäniň toplanandygyny aýratyn belledi. Şeýle-de döwlet Baştutany hindistanly kärdeşini ýurdumyzyň geljek onýyllyklarda alyp barjak daşary syýasatynyň bäş strategik ugry bilen gysgaça tanyşdyrdy. Bular barada ýurdumyzyň esasy syýasy neşiriniň elektron görnüşinde habar berilýär.

  • Birinji ugur — parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek. Biziň maksadymyz ýakyn geljekde Merkezi Aziýada we oňa ýanaşyk zolaklarda howpsuzlygyň hem-de durnuklylygyň sazlaşykly, bölünmeýän we gyşarnyksyz ulgamyny döretmek bolup durýar.
  • Ikinji ugur Bitaraplygy dünýä giňişliginde ösdürmekdir we öňe sürmekdir.
  • Üçünji ugur daşary-ykdysady gatnaşyklary gyşarnyksyz artdyrmakdyr we diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmekdir.
  • Dördünji ugur durnukly ösüşe hemmetaraplaýyn goldaw bermekdir.
  • Bäşinji ugur halkara gatnaşyklara ynsanperwer häsiýet bermäge, oňa päk ahlaklylygyň, ak ýürekliligiň we adalatlylygyň ýokary ölçeglerini girizmäge ýardam bermekdir.