Özbek Lideri Berdimuhamedowyň ýaş ýolbaşçylara ýol bermek hakdaky çözgüdini goldaýar

Özbek Lideri Berdimuhamedowyň ýaş ýolbaşçylara ýol bermek hakdaky çözgüdini goldaýar

15-nji martda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmen Lideri 12-nji martda geçirilen Prezident saýlawlarynyň merkezi saýlaw topary tarapyndan yglan edilen jemlerine laýyklykda, Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanandygyny habar berdi.

Şunda türkmen Lideri döwlet işini mundan beýläk Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy hökmünde işjeň dowam etjekdigini belledi.

Şawkat Mirziýoýew türkmen Lideriniň ýurdy ösdürmekde hem-de onuň halkara abraýyny belende götermekde ägirt uly goşandyny belläp, döwlet dolandyryşyna, oňyn başlangyçlar bilen çykyş edýän ýaş ýolbaşçylary giňden çekmek baradaky öňdengörüjilikli çözgüdini goldady hem-de Gurbanguly Berdimuhamedowa berk jan saglyk, Türkmenistanyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barjak geljekki işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Özbegistanyň Prezidenti saýlawlarda ynamly ýeňiş gazanan türkmen döwletiniň täze saýlanan Baştutanyny tüýs ýürekden gutlap, oňa bu jogapkärli wezipede uly üstünlikleri arzuw etdi.

Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzyň Prezidentiniň başlan syýasy ugruny dowam etdirjekdigini, hususan-da, ikitaraplaýyn türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň tutuş toplumyny giňeltmek, iki ýurduň doganlyk halklarynyň bähbidine täze taslamalary hem-de maksatnamalary durmuşa geçirmek boýunça ähli zerur çäreleri görjekdigini nygtady.