Türkmenistanyň Baş diplomaty rus tarapy bilen VI Hazar sammitine taýýarlygy maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Baş diplomaty rus tarapy bilen VI Hazar sammitine taýýarlygy maslahatlaşdy

Moskwa amala aşyran saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň GDA gatnaşyjy ýanaşyk ýerleşen döwletler bilen RF-niň serhediniň delimitasiýasy we demarkasiýasy boýunça Ýörite wekili, Hazar deňzi boýunça köptaraplaýyn gepleşiklerde rus wekiliýetiniň ýolbaşçysy M.Petrakow bilen duşuşygy geçirildi.

Söhbetdeşligiň dowamynda bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň we Russiýanyň özara hereketleri Hazarda dostluk, hyzmatdaşlyk we özara düşünişmek boýunça köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyna, Hazar sebitiniň Ýewraziýada ykdysady, ulag-logistik, energetiki we maýa goýum hyzmatdaşlygynyň merkezleriniň birine öwrülmegine ähmiýetli goşandyny goşýar.

Şu nukdaýnazardan, taraplar şu ýyl Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilen Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammitiniň derwaýyslygyny nygtamak bilen, bu çärä taýýarlyk görmek we ony üstünlikli geçirmek üçin ysnyşykly hereket etmek boýunça ylalaşdylar.