Berdimuhamedow türkmen diplomatlaryny hünär baýramçylyklary bilen gutlady

Berdimuhamedow türkmen diplomatlaryny hünär baýramçylyklary bilen gutlady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda her ýylyň 18-nji fewralynda giňden bellenilip geçilýän Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli diplomatik gullugyň wekillerine Gutlag iberdi. Onda türkmen diplomatlarynyň Türkmenistanyň milli bähbitlerini halkara gatnaşyklar ulgamynda mynasyp üpjün etmekde we goramakda bitirýän işlerine ýokary baha berilýär.

Bellenilişi ýaly, 2021-nji ýylyň 11-nji dekabrynda paýtagtymyzda geçirilen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahatyň barşynda ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň halkara giňişlikdäki ähmiýetini has-da artdyrjak «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly täze başlangyç beýan edildi.

 «Halkara gatnaşyklaryň täze filosofiýasy hökmünde çuňňur mazmunly bu teklip dünýä bileleşigi tarapyndan doly goldanylýar. Bu bolsa Bitaraplygyň mizemez ýörelgeleriniň dünýä ýurtlarynyň arasynda parahatçylyk we ynanyşmak medeniýetiniň has-da kämilleşdirilmegine itergi berýändigine şaýatlyk edýär» diýip, türkmen Lideri Gutlagynda döwletara we hökümetara derejelerde syýasy diplomatik, halkara hukuk we söwda-ykdysady geňeşmeleriň netijeli gurallaryny işe girizmekde ýurdumyzyň diplomatik gullugyna uly talap bildirilýändigini nygtaýar.