Russiýa Google-a rekord derejede 7,2 milliard rubl jerime salyndy

Russiýa Google-a rekord derejede 7,2 milliard rubl jerime salyndy

Russiýanyň kazyýeti Google-a rekord derejede jerime saldy. Jerimäniň möçberi 7,2 milliard rubla barabar boldy diýip, rbc.ru habar berdi. Muny ferra.ru ýetirdi.

Kanun boýunça Google Russiýada gadagan edilen maglumatly saýtlary gözleg netijelerinden aýyrmalydy. Şunuň bilen baglylykda, bu jerime Google-yň bir bölegi hökmünde Youtube-a hem degişli bolup durýar.
Gadagan edilen maglumatlara ekstremist we terrorçylyk guramalarynyň materiallary, dini ýigrenji öjükdirmek, dindarlaryň duýgularyny kemsitmek ýa-da döwletde bölünişige çagyryş, neşe serişdelerini wagyz etmek, howply ýetginjek güýmenjeleri we başgalar bilen baglanyşykly maglumatlar degişlidir.
Şeýle hem kazyýet häzirki wagtda Meta diýlip atlandyrylan sosial ulgama hem şeýle jerimäni salmak meselesine garady.