S.Seýdi adyndaky TDMI-de Açyk halkara fizika internet olimpiadasy geçiriler

S.Seýdi adyndaky TDMI-de Açyk halkara fizika internet olimpiadasy geçiriler

4-6-njy dekabrda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda Açyk halkara fizika internet olimpiadasy geçiriler. Olimpiada Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 26 ýyllygy mynasybetli guralar diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» saýty habar berýär. 

Olimpiada Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinden bu ugurdan öz bilimlerini barlamaga isleg bildirýän hem-de 2021-nji ýylyň 1-nji dekabryna çenli  degişli talapnamalary iberen talyplar gatnaşar. Olimpiada iki ̶ «A» we «B» derejede geçiriler.
«A» derejedäki bäsleşige «Fizika» ugrundan okaýan talyplar gatnaşyp bilerler.
«B» derejedäki bäsleşige «Fizika» ugrundan başga ähli ugurlarda bilim alýan talyplar gatnaşyp bilerler.
Her derejedäki bäsleşige bir ýokary okuw mekdepden 5 talyp gatnaşyp biler. Olimpiada türkmen, rus we iňlis dillerinde geçiriler.
Olimpiada bilen bagly degişli bildirişler Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň resmi saýtynda çap edilýär.
+99363100436, +99364717890 telefon belgiler boýunça goşmaça maglumatlary alyp bilersiňiz.