Bill Geýts: COVID-19 pandemiýasy 2022-nji ýylda tamamlanyp biler

Bill Geýts: COVID-19 pandemiýasy 2022-nji ýylda tamamlanyp biler

Microsoft-yň esaslandyryjysy, milliarder Bill Geýts COVID-19 pandemiýasynyň 2022-nji ýylda tamamlanyp biljekdigini belledi. Bu barada TASS habar berdi.

Onuň pikiriçe, adamzat koronawirusyň has howply görnüşine duçar bolmasa, global pandemiýa 2022-nji ýylyň ortalarynda gutarmaly. Şol bir wagtyň özünde, telekeçi munuň COVID-19-a garşy köpçülikleýin sanjymlaryň netijesinde mümkindigini düşündirdi. Şeýle hem ol sanjymlaryň kömegi we adamzadyň tebigy immunitetiniň ösmegi bilen koronawirusyň hem adaty dümew ýaly möwsümleýin ýeňil ýokançlyga öwrülip biljekdigini aýtdy.

Şol bir wagtyň özünde, Geýts indiki ýyl koronawirusa garşy sanjymlaryň üpjünçiligi bilen baglanyşykly meseleleriň çözüljekdigine umyt bildirdi. Munuň üçin ol dünýä jemgyýetçiligini işjeňlige we täze pandemiýa howpuny azaltmak üçin dümewi düýbünden ýok etmäge çagyrdy.