Jo Baýden Türkmenistanyň Prezidentine hoşallyk hatyny iberdi

Jo Baýden Türkmenistanyň Prezidentine hoşallyk hatyny iberdi

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýden Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen hatynda türkmen Liderine hem-de Türkmenistanyň Hökümetine şu ýylyň awgustynda we sentýabrynda Owganystandan raýatlary çykarmak işi wagtynda beren kömegi hem-de hyzmatdaşlygy üçin hoşallyk bildirdi.

«Biz Siziň üstaşyr uçuşa, ýangyç guýmaga öz wagtynda dessin rugsat bermekdäki kömegiňize, ýolagçylary barmaly ýerlerine äkitmekdäki ýardamyňyza ýokary baha berýäris» - diýlip ABŞ-nyň Lideriniň hatynda bellenilýär.

Şeýle hem Baýden Türkmenistan bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň wajypdygyny hem-de onuň ýyldan-ýyla pugtalandyrylýandygynyň şaýady bolýandygyna şatdygyny belledi. «Sebäbi biz howa, sebit howpsuzlygy, adam hukuklary we ykdysady mümkinçilik ulgamlarynda tagallalarymyzy goldamak üçin bilelikde iş alyp barýarys» - diýip Baýden belleýär.

Hatyň ahyrynda ABŞ-nyň Prezidenti «Birleşen Ştatlar, ozalkysy ýaly, Türkmenistanyň özbaşdaklygyny, Garaşsyzlygyny hem-de çäk taýdan bitewüligini pugta goldaýar» diýip belleýär.

Belläp geçsek, Türkmenistan daşary ýurtlaryň Owganystandaky raýatlarynyň daşary ýurt döwletleriniň howa gämileri bilen äkidilmegi üçin özüniň howa giňişligini üpjün etdi.