Gyrgyzystan türkmen elektrik energiýasyna we tebigy gazyna gyzyklanma bildirýär

Gyrgyzystan türkmen elektrik energiýasyna we tebigy gazyna gyzyklanma bildirýär

5-nji noýabrda Bişkek şäherine iş saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Çary Gylyjow Gyrgyz Respublikasynyň Premýer-ministri Akylbek Žaparow bilen duşuşdy. Duşuşyk «Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa» birinji Ykdysady forumynyň çäklerinde guraldy.

Premýer-ministr Akylbek Žaparow Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasynyň Merkezi Aziýadaky möhüm ykdysad hyzmatdaşydygyny belläp, Gyrgyzystana türkmen elektrik energiýasyny hem-de tebigy gazyny ugratmagyň zerurlygyny nygtady. Ol gepleşikleriň dowamynda gyrgyz tarapynyň türkmenistanly maýadarlar üçin hemişe açykdygyny we özara söwda gatnaşyklaryny ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini mälim etdi.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar türkmen-gyrgyz gaznasyny döretmek, ulag-logistika, medeni-ynsanperwer ulgamlarda özara hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmen tarapynyň wekili, öz gezeginde, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň şu ýylyň iýunynda Türkmenistana saparynyň özara hyzmatdaşlyga täze itergi berendigini nygtap, iki ýurduň haryt dolanyşygynyň depginini has-da artdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.