Türkmenistan geljek ýylda deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ministrleriniň maslahatyny geçirmäge taýýar

Türkmenistan geljek ýylda deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň ministrleriniň maslahatyny geçirmäge taýýar

Pekinde gibrid görnüşde geçirilýän BMG-niň durnukly ulag ulgamy boýunça ikinji Ählumumy maslahatynyň barşynda çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow, ulag ulgamynda döwlet-hususy hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda köptaraplaýyn özara hereketleriň ösdürilmegi üçin giň mümkinçilikleri döredýän Aşgabat prosesiniň işe girizilmeginiň türkmen paýtagtynda geçirilen birinji Ählumumy maslahatyň ähmiýetli netijeleriniň biri bolandygyny belledi.

Şu nukdaýnazardan, ulagyň ösdürilmegi boýunça BMG-niň Ýörite sebitara maksatnamasynyň işlenilip düzülmeginiň maksadalaýyklygy beýan edildi. Türkmenistan syýasy giňişlikde, ilkinji nobatda hem BMG-de ençeme ýyllaryň dowamynda durnukly ulag ulgamynda ähmiýetli, netijeli we anyk Kararnamalar bilen çykyş edip gelýär, diýip döwlet Baştutany öz wideoçykyşynda nygtady.

Ösüp gelýän ýurtlara, hususan-da, olaryň dünýäniň ulag proseslerine gaýtadan integrirlenmeklerine ýardam hem-de goldaw bermegiň derwaýyslygyny bellemek bilen, türkmen tarapy Türkmenistanyň 2022-nji ýylyň aprelinde deňze çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahatynyň geçirilmegine taýýardygyny ýene-de bir gezek tassyklady.