Raşid Meredow Nur-Sultanda hindistanly kärdeşi bilen gepleşik geçirdi

Raşid Meredow Nur-Sultanda hindistanly kärdeşi bilen gepleşik geçirdi

11-nji oktýabrda Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreleri boýunça Geňeşiniň daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hindistanyň daşary işler ministri Subrahmaniýam Jaýşankar bilen ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdi. Taraplar özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryny, şol sanda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny ara alyp maslahatlaşdylar. 

Işjeň ýagdaýda geçirilen söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer hem-de beýleki ileri tutulýan ulgamlardaky özara bähbitli hyzmatdaşlygyny has hem pugtalandyrmagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.   

Häzirki döwrüň wehimlerine garşy göreşmäge gönükdirilen bilelikdäki tagallalaryň netijeliligini nygtamak bilen, diplomatlar iki ýurduň sebit we halkara derejelerindäki özara hereketleriniň hem önjeýliligini bellediler. Hususan-da, Türkmenistanyň we Hindistanyň abraýly halkara guramalaryň çäklerindäki gatnaşyklarynyň işjeň häsiýeti nygtalyp, Merkezi Aziýa – Hindistan dialogynyň ähmiýeti aýratyn bellenildi.