Samsung suwda ýüzmek üçin ýörite simsiz gulaklyklary döretdi

Samsung suwda ýüzmek üçin ýörite simsiz gulaklyklary döretdi

Samsung suwa çydamly täze simsiz gulaklyklary patentledi. Şeýle Galaxy Buds-larda arkaýyn ýüzüp we hatda suwa çümüp hem bolýar diýip, msn.com habar berýär.

"Galaxy Buds Pro" we “Galaxy Buds 2” IPX7 standarty boýunça suwa garşy çydamly edilip döredildi. Netijede, olar suwuň içinde bir metr çuňlukda 30 minutlap saklanyp bilýärler. Ýöne bu kadaly ýüzmek üçin häzirlikçe ýeterlik däl diýip, çeşme ýazýar.

Samsung-yň täze patentinde ýeňsäňden aýlanyp birleşýän simsiz gulaklyklar hakynda beýan edilýär. Enjamlaryň özleri birnäçe mikrofon, datçik we iki taraplaýyn ses çykaryjylar bilen enjamlaşdyrylandyr. Olary hatda eliňi degirmek arkaly hem dolandyryp bolýar.

Garaz, gulaklygyň ähli "syry" boýnuň üsti bilen ýeňsäňden aýlanyp birleşýän çeýe turbajykda jemlenýär. Hut şol turbajyk hem gulaklyklary suwdan  goramaga mümkinçilik berýär.

Şeýle “Galaxy Buds”-yň haçan satuwa çykyp biljekdigi häzirlikçe belli däl.