Kofeniň myşsalar üçin peýdaly taraplary ýüze çykaryldy

Kofeniň myşsalar üçin peýdaly taraplary ýüze çykaryldy

Hünärmenler kofeniň adamyň myşsalaryna nähili täsir edýändigini öwrendiler. Netijede, dogry ulanylan halatynda içginiň beden üçin bejeriji täsiriniň bardygy anyklanyldy. Bu barada terrnews.com habar berdi.

Ortoped lukmanlar we fiziologlar kofe içmegiň myşsalaryň güýçli bolmagyna we ýaşyň gitmegi bilen ep-esli ýaramazlaşýan bogunlaryň hereketjeňliginiň gowulaşmagyna kömek edýändigini belleýärler. Irden gyzgynjak kofe içmek diňe bir şähdiňi açman, eýsem, bejeriji täsire hem eýedir. Ol agramyň ýeňlemegine we bagryň işiniň gowulaşmagyna kömek edýär.

Ýaponiýadaly barlagçylar Pensilwaniýaly ortoped hirurg we lukmançylyk ylymlarynyň doktory Metýu Warakallo bilen awtordaşlykda skelet myşsasynyň görnüşlerini öwrendiler we kofeniň yzygiderli ulanylmagynyň olara oňyn täsir edýändigini anykladylar. Şunuň bilen baglylykda geçirilen pikir soralyşygyna 45-74 ýaş aralygynda bolan 6369 adam gatnaşdy.

Alymlar kofeniň çişmä garşy täsirleriniň hem bolup biljekdigine ynanýarlar. Emma bu çaklama heniz tassyklanmady. Mundan başga-da, kofe içgisi akylly-başly ulanylanda ýürek-damar keselleriniň döremek howpuny-da peseldýär. Ýüregiň işjeň bolmagyna kömek edýär we myşsa dokumalaryny işjeňleşdirýär.