Amazonyň sanjym alan işgärleri 1,6 mln dollar baýrak gazanyp biler

Amazonyň sanjym alan işgärleri 1,6 mln dollar baýrak gazanyp biler

Amazon koronawirusa garşy sanjym alan işgärleriniň arasynda baýrak goýýar. Ýeňijilere umumy bahasy 1,6 million dollar bolan awtoulaglar, ýollanmalar we pul baýraklary ýaly dürli baýraklar garaşýar diýip, "Bloomberg" habar berýär.

Bu aksiýanyň kömegi bilen kompaniýa mümkin boldugyça köp işgärini COVID-19 sanjymy bilen üpjün etmek isleýär. Häzirki wagtda “Amazon”-da 1,3 milliondan gowrak adam işleýär. Şeýle-de bolsa, ýolbaşçylar hökmany sanjymy ýola goýmaga howlukmaýarlar, sebäbi olar işgärleriň tankytlaryndan we biwagt işden çykmalaryň ýüze çykmagyndan gorkýarlar.

“Max Your Vax” kampaniýasynyň çäklerinde sekiz sany pul baýragy - 2 sany million dollar we 6 sany 100 müň dollar göz öňünde tutulan. Mundan başga-da, Amazonyň koronawirusa garşy sanjym edilen işgärleriniň arasynda baýrak hökmünde bäş sany awtoulag we şypahana ýollanmasy goýlar. Baýraklara onlaýn-satyjynyň ammarlarynyň we sortlaýyş merkezleriniň, “Whole Foods” dükanlar zynjyrynyň, şeýle hem milliarder Jeff Bezosyň eýeçiligindäki kompaniýalaryň işgärleri  dalaş eder.