Otly arkaly Hytaýdan Merkezi Aziýa ýurtlaryna elektrik enjamlary getiriler

Otly arkaly Hytaýdan Merkezi Aziýa ýurtlaryna elektrik enjamlary getiriler

Elektrik enjamlar ýüklenen harytlyk demir ýol otlusy penşenbe güni Hytaýyň Çžeszýan welaýatynyň Szinhua şäherinden Merkezi Aziýa ýurtlaryna tarap ugur aldy diýip, Sinhua agentligi habar berýär.

Agentligiň habar bermegine görä, elektrik enjamlar ýüklenen ýük otlusy bu ugur boýunça ilkinji gezek iberildi. Otly Gazagystana, Özbegistana, Gyrgyzystana, Täjigistana we Türkmenistana elektrik burawlary, nurbat açarlary we beýleki elektrik enjamlary ýerleşdirilen 100 sany konteýneri getirer.
Hytaý-Ýewropa demir ýol gatnamasynyň çäklerinde bu otly 2017-nji ýylyň awgustynda Szinhua şäherinden ugur alyp başlap, yzyna gelýän otly gatnatmalarynda hasap boýunça müňünji gatnaw boldy.
Bu ugur boýunça demir ýol gatnawlary 10-dan gowrak ýurtdan, şol sanda Fransiýadan, Wengriýadan, Russiýadan, Belarusdan, Azerbaýjandan we Merkezi Aziýa ýurtlaryndan 120-den gowrak şäheri baglanyşdyrýar.