Instagram ýetginjekleriň goragyny güýçlendirer

Instagram ýetginjekleriň goragyny güýçlendirer

Facebook Inc.-iň eýeçiligindäki Instagram sosial ulgamy ýetginjekler üçin goragy güýçlendirer, şol sanda mahabatlary we kämillik ýaşyna ýetmedikler bilen ulularyň arasyndaky islenilmeýän aragatnaşyklary çäklendirer. Bu barada Interfax habar berýär.

Şeýlelik bilen, 16 ýaşa ýetmedik (käbir ýurtlarda 18 ýaşa çenli) ähli ulanyjylaryň hasaplary ýapylar diýlip, Instagramyň blogunda aýdylýar.
“Instagram”-da jemgyýetçilik syýasaty boýunça jogapkär Karina Nýutonyň pikiriçe, bu karar sosial ulgamyň ýaş ulanyjylarynyň “Instagram”-y ulanmak üçin ýeterlik derejede açyk bolmaga taýyn däldigi bilen baglanyşykly.
Mundan başga-da, Nýuton ýetginjekleriň hasap açmaga mümkinçiliginiň hem boljakdygyny aýtdy.  Şeýle-de bolsa, “Instagram” tarapyndan geçirilen gözlegler ýetginjekleriň 80%-iniň öz şahsy hasaplaryny ýapyk bolmagynda galdyrýandygyny görkezýär.