Fransiýa Google-a 500 million ýewro möçberinde jerime saldy

Fransiýa Google-a 500 million ýewro möçberinde jerime saldy

Fransiýanyň monopoliýa garşy gullugy tehnologiýa ägirdi "Google"-a Google News hyzmatynda awtorlyk hukuklaryny bozandygy üçin 500 million ýewro möçberinde jerime saldy. Bu barada Euronews habar berdi.

Amerikan kompaniýasy kontentiň ulanylandygy üçin öwez töleginiň mukdary barada fransuz habar neşirçileri bilen belli bir ylalaşyga gelip bilmedi. Şeýlelik bilen, ol bu meseläni monopoliýa garşy edara tarapyndan bellenilen möhletlere çenli çözüp ýetişmedi. Ýeri gelende bellesek, "Google" aňry gitse üç aýyň içinde islendik neşirçiniň meýli boýunça öwez tölegleri bilen bagly gepleşikleri geçirmäge borçly edilipdi.
Indi bolsa kompaniýa iki aýyň içinde bu meseläni çözmek boýunça durmuşa geçirilmeli işleriň meýilnamasyny tabşyrmaly bolar. Ýogsa-da kompaniýa her gün üçin 900 müň ýewro çenli möçberde jerime salnar diýip, çeşme belleýär.