Huawei-niň inženerleri öz-özüni dolandyrýan welosipedi döretdiler

Huawei-niň inženerleri öz-özüni dolandyrýan welosipedi döretdiler

Huawei kompaniýasynyň inženerleri adam gatnaşmazdan hereket edip bilýän welosipedi işläp düzdüler. Welosiped hatda iň dar ýerlerde-de özi durup bilýär. Onuň dürli datçikleri, şekilleri tanaýjy kameralary bar. Onuň awtonom hereketi emeli intellekt tehnologiýasy bilen üpjün edilýär diýip, ferra.ru habar berýär.

Bu taslama gatnaşan inženerleriň biri welosiped heläkçiliginde şikes alandan soň, şeýle pikiri öňe sürdi. Ilkibaşda hünärmenler kompýuterde welosipediň modelini taýýarladylar: ony öz-özüni dolandyryjy etmek üçin näme goşmalydygyna seretdiler. Soňra olar iki hereketlendiriji we rul mehanizmini oturtdylar, ondan soň RGBD kamerasy, akselerometr, giroskop we lidar bilen datçik goşdular. Welosiped 2-3 sagat sürüş üçin niýetlenen batareýany ulanýar. Esasy hasaplaýyş moduly oturgyjyň aşagynda ýerleşýär. 
Şeýle-de, welosiped sähelçe gyşarmalar barada maglumatlary gaýtadan işleýän we welosipedi wertikal ýagdaýda saklaýan deňagramlylyk ulgamy bilen üpjün edildi, yzky teker bolsa pedallaryň kömegi bolmazdan, göni motordan aýlanýar. Welosiped eýýäm synaglardan üstünlikli geçdi.