Instagram uly üýtgeşmeleriň boljakdygyny habar berýär

Instagram uly üýtgeşmeleriň boljakdygyny habar berýär

Instagram-yň ýolbaşçysy Adam Mosseri ýakyn aýlarda sosial ulgamda garaşylýan üýtgeşmeler barada habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, Instagram wideo formatynyň ösdürilmegine üns berer, lentada bolsa ulanyjynyň abuna ýazylmadyk akkauntlaryndan maslahat berilýän postlaryň has köp mukdaryny görkezmek meýilleşdirilýär. Häzir maslahat berilýänler diňe ýörite goşmaça sahypalarda görkezilýär diýip, www.m24.ru belleýär.

“Biz indi foto ýa-da inedördül suratlary alyş-çalyş etmek üçin programma däl” – diýip, Mosseri özüniň Instagram sahypasynda belleýär. Sosial ulgamda wideo formatdan başga-da, onlaýn söwda we habarlary alyş-çalyş etmek ugurlaryna uly üns berler. Şeýle-de, mazmun döredijilere goldaw bermek meýilleşdirilýär.

Instagram-yň ýolbaşçysy mobil telefondan görmäge gönükdirilen doly ekranly, immersiw, gyzykly roliklere üns beriljekdigini belledi. Üýtgeşmeler ýarym ýylyň ýa-da bir ýylyň içinde ýuwaş-ýuwaşdan bolar. Mosseri adamlaryň Instagram-a güýmenje üçin girýändiklerini, şeýle-de sosial ulgamyň bäsdeşleri hökmünde TikTok bilen YouTube-y belledi.