TNGIZT 2021-nji ýylda daşary ýurt kompaniýalaryndan 500 müň tonna çenli çig nebiti satyn alar

TNGIZT 2021-nji ýylda daşary ýurt kompaniýalaryndan 500 müň tonna çenli çig nebiti satyn alar

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy 2021-nji ýylyň dowamynda Önümi paýlaşmak hakyndaky ylalaşyklar esasynda işleýän daşary ýurt kompaniýalaryndan 500 müň tonna çenli çig nebiti satyn almagy göz öňünde tutýar. «Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň çig nebiti satyn almagy hakyndaky» Karara Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi.

Döwlet Baştutany nebitgaz ulgamyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmegiň, innowasion esasda onuň düzümini döwrebaplaşdyrmagyň, ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda uly isleg bildirilýän nebit önümleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmagyň bu ulgamyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmegiň ileri tutulýan ugurlarydygyny belläp, bu babatda anyk tabşyryklary berdi.
Türkmen Lideri resminama gol çekip, onuň düzgünleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.