Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti BAE sapar amala aşyrdy

Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti BAE sapar amala aşyrdy

10-njy iýunda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Hökümet wekiliýeti Birleşen Arap Emirliklerinde Abu-Dabiniň Mirasdüşer Şazadasy, BAE-niň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň orunbasary Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýan bilen duşuşdy.

Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, duşuşygyň barşynda taraplar ýokary derejeli yzygiderli we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan syýasy özara hereketleriň türkmen-emirlik gatnaşyklarynyň yzygiderli ösdürilmegine itergi berýändigini kanagatlanma bilen belläp geçdiler.

Soňra BAE-niň Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýan bilen duşuşyk geçirildi. Taraplar energetika, ulag, maýa goýumlar, oba hojalygy we beýleki pudaklardaky özara hereketleriň geriminiň mundan beýläk-de giňeldilmegi nukdaýnazaryndan, Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň BAE-ne guralan bu saparynyň derwaýyslygyny aýratyn belläp geçdiler. Taraplar Dubaý şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän we şol sanda türkmen tarapynyň hem işjeň gatnaşmagy göz öňünde tutulýan «EKSPO-2020» halkara sergisiniň hem ähmiýetini nygtadylar.
Şonuň ýaly-da, türkmen wekiliýetiniň BAE-niň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlygy ministri Şeýh Abdulla bin Zaýed Al Nahaýan bilen hem gepleşikleri geçirildi. Taraplar Türkmenistanyň we BAE-niň arasyndaky syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň derejesine ýokary baha berdiler.

Mundan başga-da, türkmen wekiliýeti Abu-Dabiniň Ösüş gaznasynyň Baş direktory Mohammed Saif Al Suwaidi bilen hem duşuşyk geçirdi. Taraplar türkmen-emirlik gatnaşyklarynyň işjeňleşdirilýändigini belläp geçdiler.

Saparyň çäklerinde bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegini kadalaşdyrýan ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekildi.