Nikkei: Toyota bilen Honda Malaýziýada awtomobil önümçiligini togtatdylar

Nikkei: Toyota bilen Honda Malaýziýada awtomobil önümçiligini togtatdylar

Ýaponiýanyň Toyota we Honda awtokonsernleri Malaýziýada koronawirus çäklendirmeleriniň güýje girmegi sebäpli, täze awtomobilleriň önümçiligini we satuwyny togtatmak kararyna geldiler. Bu barada “Nikkei” gazeti habar berdi diýip, TASS belleýär.

Toyota-nyň Malaýziýada Selangor ştatynda iki zawody bar. Honda-nyň hem ýurtda motosikl we awtomobil öndürýän iki kärhanasy bar. Malaýziýanyň häkimiýetleriniň talaplary sebäpli, awtokonsernler iş orunlarynda işgärleriň 10%-ine golaýyny goýmaly boldular, netijede zawodlaryň adaty tertipde işlemegi mümkin bolmady.
Soňky ýylyň içinde iň agyr sosial-ykdysady çäklendirmeler Malaýziýada koronawirus bilen kesellänleriň sanynyň birden ýokarlanmagy sebäpli sişenbe güni güýje girdi. Premýer-ministr Muhiddin Ýassin tarapyndan yglan edilen berk çäreler ýurduň ähli ýerinde 14-nji iýuna çenli hereket eder, şondan soň ýagdaý gowulaşsa, olaryň kem-kemden ýatyrylmagyna garaşylýar.
Maý aýynda Malaýziýada kesellänleriň sany birden köpelip başlady. Geçen hepde nobatdaky antirekord goýuldy – bir günde 9 müňden gowrak keselli. Hünärmenler muny wirusyň hindi ştamynyň ýurda ýaýramagy we koronawirus üçin barlaglaryň ýeterlik däldigi bilen düşündirýärler.