«Gazprom» Hindistana gaz geçiriji gurmak taslamasyndan el çekdi

«Gazprom» Hindistana gaz geçiriji gurmak taslamasyndan el çekdi

«Gazprom» Hindistana gaz geçiriji çekmek pikirinden ýüz öwürdi. «Gazprom eksportyň» ýolbaşçysy Ýelena Burmistrowa bu karary onuň çekiljek ugrunyň aşa gymmatlygy bilen düşündirdi. Bu barada Kommersant habar berýär.  

 

«Bu günki gün biz Hindistana gaz geçirijiniň gurluşygynyň mümkinçiligine garamaýarys. Hakykatdan hem, birnäçe ýyl mundan öň, bu babatda gepleşikler alnyp baryldy. Hususan-da, muny hindi tarapy teklip edýärdi, ýöne, bilşiňiz ýaly, bu örän gymmat ugur. Hindistana gaz ugratmak üçin «çeýe turba» bar, çünki 2020-nji ýylda biz 1,8 mln tonna suwuklandyrylan tebigy gazy Hindistana iberdik» - diýip, Burmistrowa metbugat maslahatynda aýtdy.

«Kommersant-yň» bellemegine görä, Hindistana turba geçiriji taslamasynyň geljegi uly iki sany ugry bar: Türkmenistan - Owganystan - Pakistan - Hindistan (TOPH) we Eýran - Pakistan - Hindistan. ABŞ-nyň Eýrana garşy 2019-njy ýylda çäklendirme girizmegi netijesinde taslamalaryň ikinjisi togtadyldy. «Pakistan akymy» diýip atlandyrmak meýilleşdirilýän «Demirgazyk-Günorta» gaz geçirijisiniň rus-pakistan taslamasy TOPH gaz geçirijisinden hem gaz kabul edip biler.