Belarus Ýewrowideniýe-2021-e gatnaşmakdan mahrum edildi

Belarus Ýewrowideniýe-2021-e gatnaşmakdan mahrum edildi

Belarus hödürlän täze aýdymynyň “Ýewrowideniýäniň” düzgünlerine laýyk gelmeýänligi sebäpli, aýdym-saz bäsleşigine gatnaşmakdan mahrum edildi. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

“Belteleradiokompaniýasynyň anketany bellenilen möhletiň dowamynda tabşyryp bilmändigi üçin, gynansak-da, Belarus maý aýynda 65-nji “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşigine gatnaşmaz” – diýlip, guramanyň Twitterde ýerleşdirilen beýannamasynda aýdylýar.

Mart aýynda guramaçylar Belarusa “Galasy 3Mesta” toparynyň “Men saňa öwrederin” aýdymyny syýasy subtekst hökmünde görüp, çalyşmagy teklip etdiler. Rolik Ýewrowideniýäniň YouTube-ýaýlymyndan aýryldy. Anna güni bäsleşige milli saýlawy guraýan “Belteleradiokompaniýa” döwlet mediaholdinginde täze aýdymyň saýlanandygy aýdyldy.
Bäsleşigiň guramaçylary ýurt tarapyndan hödürlenen täze anketany gowy gözden geçirip, onuň hem bäsleşigiň kimdir biriniň gyzyklanmasy üçin ulanylmaýandygyny we abraýdan düşürilmeýändigini kepillendirýän düzgünleri bozýandygy baradaky netijä geldiler.
Ýewrowideniýe aýdym-saz bäsleşigi 18-nji maýdan 22-nji maý aralygynda Rotterdamdaky Ahoy meýdançasynda geçiriler. Oňa 40 ýurtdan ýerine ýetirijiler gatnaşar.