Germaniýada karantini bilkastlaýyn bozýanlar üçin tussaghana açylar

Germaniýada karantini bilkastlaýyn bozýanlar üçin tussaghana açylar

Germaniýada karantini bilkastlaýyn bozýanlar üçin tussaghana açylar. Ýurtda kabul edilen karantin düzgünlerine bilkastlaýyn garşy çykan raýatlar mejbury ýagdaýda şol ýere iberiler. Bu barada ýerli Sosial syýasat ministrliginiň "Bild" -däki teswirinde beren beýanyna salgylanyp, APnews habar berdi.

Kazyýetiň hökümi bilen tussaghana  iberilmezden ozal düzgün bozujynyň karantini birnäçe gezek bozmalydygy, munuň üçin onuň ilki duýduryş aljakdygy, soňra bolsa jerime tölemelidigi düşündirildi.

"Prosedura tapgyrlaýyn amala aşyrylar: duýduryş, jerime, kazyýetiň karary" -diýip, ministrlik belledi.

Tussaghanany Drezdende, durky täzelenjek köne binada açmak isleýärler. Ýeri gelende aýtsak, ol ýerde eýýäm ýaşaýyş üçin durkuny täzelemek işleri badalga aldy.
2020-nji ýylyň ýazynda federal Saksoniýa ştatynyň Saglyk ministri Petra Keppingiň karantini bozýanlary psihiatrik hassahanalara ýerleşdirmek isleýändigi habar berildi. Emma bu meýilnamalar ret edildi.