Ýaponiýada adamy barmakdaky gan damarlaryndan tanap bilýän enjam döredildi

Ýaponiýada adamy barmakdaky gan damarlaryndan tanap bilýän enjam döredildi

Ýaponiýanyň Hitachi kompaniýasy adamy barmaklaryndaky gan damarlarynyň çyzgysyndan tanap bilýän enjamy tanyşdyrdy. Bu barada NHK portalyna salgylanyp, cursorinfo.co.il habar berýär.

Işläp düzüjileriň pikiriçe, skaner edilenden soň maglumatlar bulut hasaplaýyş hyzmaty arkaly ulanyjynyň kredit kartoçkasynyň maglumatlary bilen baglanyşýar, şonuň netijesinde ähli satyn alyşlary gapjyksyz ýa-da smartfonsyz amala aşyryp bolýar.
Işläp düzüjiler gan damarlarynyň çyzgysyny galplaşdyrmagyň barmak yzlaryny galplaşdyrmakdan has kyndygyny, sebäbi olaryň bedeniň içinde ýerleşýändigini belleýärler.
Bu täze usuly işläp düzen kompaniýa tehnologiýany müşderileri hasaba almakda ulanmak üçin myhmanhanalara teklip edýär.
Şol bir wagtyň özünde, Hitachi adamy tanamak pudagynda täze çözgütleri hödürleýän ýeke-täk kompaniýa däl. Hususan-da, Normee ýapon startapy adamyň ýüzüni çyzyklar we aýasyndaky gan damarlarynyň formasy boýunça tanamaga mümkinçilik berýän ulgam döretdi.
Kompaniýanyň gözleg we işläp taýýarlaýyş toparynyň başlygy ulgamyň köp ýerlerde ulanylyp bilinjekdigini, sebäbi oňa işlemek üçin ýörite enjamlaryň zerur däldigini aýtdy.