HOK-nyň ýolbaşçysy: sport adamlaryň janyny halas edip biler

HOK-nyň ýolbaşçysy: sport adamlaryň janyny halas edip biler

Sport ýaşaýşy halas etmäge ukyply, koronawirus pandemiýasy döwründe sportuň saglyk üçin nähili möhümdigi aýdyň boldy diýen pikiri Halkara olimpiýa komitetiniň (HOK) başlygy Tomas Bah “Ýigrimiligiň topary” (G20) ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň sammitinde aýtdy, onuň teswirlerini HOK-nyň metbugat gullugy getirýär diýip, TASS habar berýär.

“Sport ýaşaýşy halas edip biler. Koronawirus çökgünliginde biz sportuň fiziki hem-de psihiki saglyk üçin nähili derejede möhümdigine göz ýetirdik. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) HOK bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekip, muny ykrar etdi. Bu şertnama laýyklykda, BMG, BSGG we HOK halkara derejesinde taslamalary öňe sürmek üçin “Bilelikde sagdyn” ady bilen bilelikdäki kampaniýany başlady, şeýle-de biz bütindünýä sanjym kampaniýasyna goşant goşmaga taýýarlyk görýäris” – diýip, Bah aýtdy.

“Biz bu çökgünlikden möhüm sapak aldyk: bize raýdaşlyk gerek. Jemgyýetleriň içinde we jemgyýetleriň arasynda raýdaşlyk möhüm. Tiz wagtdan Tokioda geçiriljek Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynda biz raýdaşlygyň görkezilişini belläris. 206 milli olimpiýa komitetiniň we olimpiýa bosgunlar toparynyň gatnaşmagynda geçiriljek bu Olimpiýa oýunlary biziň dürli-dürlüligimizde raýdaşlygyň, çydamlylygyň we adamzadyň jebisliginiň uly güýjüni görkezer” – diýip, HOK-nyň ýolbaşçysy sözüniň üstüni ýetirdi.

Şeýle-de, Bah sammite gatnaşyjylary Olimpiýa oýunlarynyň we HOK-nyň syýasy bitaraplygyny goldamaga çagyrdy: “Men Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlaryny diskriminasiýa bolmazdan global raýdaşlygyň beýik nyşanyna öwürmäge mümkinçilik berýän syýasy bitaraplygy goldamagyňyzy haýyş edýärin”.
Tokioda Olimpiýa oýunlary 2021-nji ýylyň 23-nji iýulyndan 8-nji awgust aralygynda, Paralimpiýa oýunlary 25-nji awgustdan 6-njy sentýabr aralygynda geçiriler.