Beýik Britaniýada “kowid pasportlary” girizilip bilner

Beýik Britaniýada “kowid pasportlary” girizilip bilner

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri “kowid pasportlaryny” girizmek mümkinçiligini öwrenýärler. “The Sunday Times” neşiriniň ýazmagyna görä, täze resminamany koronawirusa garşy sanjym edilenlere bermek göz öňünde tutulýar. Resminamany alanlar köp sanly çäklendirmeleriň hereket edýän ýagdaýynda ýurtda arkaýyn hereket edip bilýärler. Bu barada rg.ru belläp geçýär.

Şeýle pikir ozalky Saglygy goraýyş ministri Jeremi Hant tarapyndan teklip edildi. Onuň pikiriçe, Birleşen Korollyk sanjymdan we tutuş ilat her aý barlagdan geçirilenden soň, kadaly durmuşa dolanyp biler. Sanjym hem-de koronawirus üçin otrisatel barlag adamlara öňki erkinlige eýe bolmaga, çäklendirmeleri, komendant sagadyny berjaý etmezlige mümkinçilik berer.
Gazetiň berýän maglumatlaryna görä, şeýle pasportlary girizmek meselesine premýer ministr Boris Jonson tarapyndan duşenbe güni mejlisde seredilip bilner. Şeýle-de, Boris Jonsonyň 2-nji dekabrdan ýurtda milli karantiniň gutarjakdygyny we ýerli çäklendirmelere gaýdyp gelinjekdigini habar bermegine garaşylýar.
Roždestwony bellemek üçin raýatlara kiçiräk topar bolup ýygnanmaga rugsat berler, ýöne soň berk çäklendirmeler gaýtadan güýje girer. Bu çäklendirmeler ýazyň başyna çenli hereket eder.
Ýekşenbe günündäki ýagdaý boýunça, ýurtda koronawirusdan jemi 54,6 müňden gowrak adam ýogaldy, bu Ýewropada iň uly görkeziji bolup durýar. Beýik Britaniýada kesellänleriň sany 1,49 milliona barabar.