Türkmenistan GDA ýurtlary bilen köpugurly hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge gyzyklanma bildirýär

Türkmenistan GDA ýurtlary bilen köpugurly hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge gyzyklanma bildirýär

6-njy noýabrda wideokonferensiýa görnüşinde geçirilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow çykyş etdi.

«Medeni-ynsanperwerlik ulgamy GDA döwletleriniň we halklarynyň berk we ygtybarly binýady bolmagynda galýar» - diýip, wise-premýer çykyşynda belläp geçdi.

Bu ugurda türkmen tarapynyň ylym, medeniýet we sport ugry boýunça ysnyşykly hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge gyzyklanma bildirýändigi beýan edildi.
Sportuň ähmiýeti hem-de onuň halklaryň arasynda parahatçylygyň we özara düşünişmegiň pugtalandyrylmagyndaky orny barada gürrüň etmek bilen, R.Meredow 2019-njy ýylda kabul edilen GDA ýurtlarynyň Oýunlary baradaky çözgüdiň aýratyn ähmiýetini nygtady we türkmen tarapynyň sport ýaryşlarynyň guramaçylygynda amaly kömekleri bermäge taýýarlygyny beýan etdi.
Şunuň bilen baglylykda, şu günki mejlisiň jemleri boýunça kabul edilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň ynsanperwer hyzmatdaşlygy babatda 2021-2022-nji ýyllar üçin ileri tutulýan çäreleriň Meýilnamasy hakynda Çözgüdiň derwaýyslygyny bellemek aýratyn zerurdyr.