Türkmenistan Hytaý bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Türkmenistan Hytaý bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Şu gün Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň özüniň diplomatik işini tamamlaýan Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sun Weýdun bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Duşuşygyň dowamynda taraplar Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda söwda, ykdysady hem-de maýa goýum hyzmatdaşlygynyň geljekde hem işjeň giňeldilmegi bilen bir hatarda, beýleki derwaýys meseleleriň birnäçesini hem ara alyp maslahatlaşdylar.
Duşuşygyň ahyrynda Ilçi özüniň iki dostlukly ýurduň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň has hem pugtalandyrylmagyna gönükdirilen Türkmenistandaky diplomatik wezipesini durmuşa geçirmekde beren hemmetaraplaýyn goldawy hem-de degişli ýardamlary üçin ýurduň Hökümetine ýene-de bir gezek minnetdarlyk bildirdi.