Koronawirus zerarly FIFA $14 mlrd ýitgi çekdi

Koronawirus zerarly FIFA $14 mlrd ýitgi çekdi

Koronawirus pandemiýasyndan futbol pudagyna ýeten ýitgiler we onuň netijeleri $14 mlrd bilen bahalandyrylýar diýip, Reuters agentligi Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) pandemiýanyň netijeleri bilen göreş boýunça komitetiniň ýolbaşçysy Olli Rena salgylanmak bilen habar berýär. Muny vedomosti.ru ýetirýär.

FIFA-nyň dünýä klub futbolynyň umumy bahasyny $40 milliarddan $45 milliarda çenli aralykda bahalandyrýandygyny göz öňünde tutsaň, bu örän uly san.

“Futbol pandemiýadan uly zyýan çekdi. Köp professional klublar gaty çynlakaý kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldular, meni ýaşlar akademiýalary we aşaky diwizionlaryň klublary hem alada goýýar. Biziň Aziýada we Afrikada futboly ösdürmek boýunça alyp baran işimiziň puja çykmagy hem ähtimal, şonuň üçin biz zarbany gowşatmak we amal edilen ösüşi gorap saklamak isleýäris" – diýip, Olli Ren aýtdy we $14 mlrd görkezijiniň futbolyň ýuwaş-ýuwaşdan adaty depginine gaýdyp gelýän häzirki ýagdaýyna esaslanýandygyny belledi.

Olli Ren çökgünligiň geografiki aýratynlygyny hem suratlandyrdy. Ol Günorta Amerikadaky klub futbolyna agyr zarba uruldy diýip belleýär. Bu sebitiň yzyndan Aziýa we Afrika gelýär.
Reniň aýtmagyna görä, häzirki günde FIFA pandemiýanyň netijeleri bilen göreşe $1,5 mlrd bölüp aýyrdy we 211 sany futbol assosiasiýalaryndan 150-si serişde sorady.